Entwicklungskonzeption für den internationalen Entwicklungsraum Liberec – Zittau 2030 / Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava

Die in der sächsisch-böhmischen Grenzregion gelegenen Städte Zittau, Jablonec n. N. und Liberec gehören zu einem dicht besiedelten Raum im Herzen Europas, den historisch enge wirtschaftliche und kulturelle Austauschbeziehungen charakterisieren. Während die nachbarschaftlichen Verflechtungen ab 1938 schwere Schäden erlitten, erlebten sie durch den Beitritt der Tschechischen Republik zur EU im Jahr 2004 einen neuen Aufschwung. Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Liberec und Zittau bildete fortan die gemeinsame Vision, die Region zu einem zukunftsorientierten Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort zu entwickeln und sie als Handels- und Dienstleistungsdrehscheibe in der Euroregion Neiße zu positionieren. Seitdem ist ein dichtes Netz vielfältiger Kooperationen zwischen Kommunen, (Hoch-)Schulen, Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen gewachsen. In der räumlichen Wahrnehmung sind diese engen Verflechtungsbeziehungen jedoch wenig präsent. Statt die Region als grenzüberschreitenden Entwicklungsraum zu betrachten, konzentrieren sich auch die Raumordnungsdokumente überwiegend auf die Betrachtung der nationalen Teilräume und der grenzüberschreitende Ballungsraum findet kaum Erwähnung. Durch diese rein nationale Betrachtung bleiben auf beiden Seiten der Grenze wesentliche Entwicklungspotenziale ungenutzt. Dies gilt insbesondere für Zittau, da mit der landesplanerischen Zuordnung zur Raumkategorie ländlicher Raum der Fokus hier eher auf die Sicherung und Anpassung bestehender Strukturen gerichtet ist. Vor diesem Hintergrund soll das vorliegende Entwicklungskonzept die gemeinsame Handlungsgrundlage für die Projektpartner Liberec und Zittau darstellen, indem es 1) den grenzüberschreitenden Entwicklungs- bzw. Agglomerationsraum Liberec – Zittau an-hand raumordnerischer Kriterien und bestehender Austauschbeziehungen überprüft und 2) Entwicklungspotenziale und konkrete Handlungsvorschläge aufzeigt, die zu einer Herstel-lung bzw. Festigung und stärkeren Wahrnehmung des grenzüberschreitenden Entwicklungs- bzw. Agglomerationsraumes führen können. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgt unter Einbindung relevanter Fachbehörden und der Öffentlichkeit.

Download (DE)

Band 1 Regionalanalyse

Band 2 Ergebnisse

Města Žitava, Jablonec nad Nisou a Liberec, ležící v česko-saském příhraničním regionu patří do hustě osídleného území v srdci Evropy, které charakterizují vzájemné historicky úzké hospodářské a kulturní vazby. Zatímco po roce 1938 utrpěly sousedské vztahy vážné škody, zažily se vstupem České republiky do EU v roce 2004 nový rozkvět. Základem pro spolupráci mezi Libercem a Žitavou byla od té doby společná vize, spočívající v rozvoji v oblastech vzdělávání, výzkumu a hospodářství pro budoucnost jako centrálního místa pro obchod a služby v Euroregionu Nisa. Od té doby se rozvinula hustá sít četných kooperací mezi obcemi v Euroregionu, (vysokými) školami, podniky, spolky a soukromými osobami. V prostorovém vnímání nejsou tyto úzké vzájemné vazby patřičně vyjádřeny. Namísto vnímání regionu jako přeshraniční rozvojové oblasti se územně plánovací dokumenty soustředí převážně na dílčí národní území a přeshraniční aglomerace není téměř nikde zmíněna. Kvůli tomuto čistě národnímu pohledu zůstávají významné rozvojové potenciály na obou stranách hranice nevyužity. To platí zvláště pro Žitavu, protože s přiřazením dle zemských územně plánovacích dokumentů ke kategorii venkovské oblasti se aktivity soustředí spíše jen na zajištění a uzpůsobení stávajících struktur. Naproti tomu české územní plánování počítá s propojením rozvojové oblasti Liberec směrem do Saska. Na pozadí těchto skutečností má předkládaná rozvojová koncepce představovat společný akční dokument projektových partnerů Žitavy a Liberce, přičemž 1) prověřuje přeshraniční rozvojové resp. aglomerační území Liberec - Žitava na základě územně plánovacích kritérií a stávajících vzájemných vztahů a 2) poukáže na potenciály rozvoje a konkrétní návrhy aktivit, které mohou vést k nastolení resp. upevnění a silnějšímu vnímání přeshraničního rozvojového resp. aglomeračního území. Zpracování této koncepce probíhá se zapojením relevantních odborných úřadů a veřejnosti.

Download (CZ)

Svazek 1 Regionální analýza

Svazek 2 Výsledky